Missió, visió i valors de l’Hospital
Missió, visió i valors de l’Hospital
Missió, visió i valors de l’Hospital

Missió

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una institució de serveis de salut de la seva àrea d’influència i un referent a Catalunya per a serveis d’excel·lència.

És un hospital competitiu i dinàmic en els seus àmbits d’actuació: assistència, docència i recerca.

Està obert a la societat i al seu entorn sanitari i orientat a les persones, però també és un referent com a centre d'atenció especialitzada terciària i d'alta complexitat en els àmbits nacional i internacional.


Visió

L’Hospital vol continuar sent un centre de referència a Catalunya pels seus excel·lents serveis de salut, recerca i docència, amb una forta implantació a la seva àrea d’influència i una alta qualificació humana, professional i tecnològica. I vol exercir també el lideratge dels serveis de salut de la població de l’àrea d’influència que li és pròpia.

Per a la consecució de la seva visió dedica els seus esforços a les següents línies estratègiques d’actuació:

  • Millorar la coordinació amb altres nivells assistencials per tal de poder oferir un servei més àgil i efectiu.
  • Modernitzar processos assistencials i desplegar més gestió clínica per adaptar-se als nous temps i anticipar-se a les necessitats dels usuaris.
  • Orientar l’Hospital cap a la innovació i la recerca per desenvolupar nous processos, tècniques i tractaments que millorin la qualitat de vida del pacient.
  • Dedicar esforços i recursos en desplegar Tecnologies de la Informació i la Comunicació per assegurar una millor gestió del coneixement.
  • Millorar la seguretat clínica amb  la creació de nous comitès ètics, el desplegament del Codi de Bones Pràctiques i la regularització del personal de l’Hospital.

Valors

Cinc són els eixos sobre els que es vertebren els valors comuns a la filosofia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Professionalisme, competència, expertesa i treball en equip
Posar al servei dels altres els coneixements i l’experiència amb rigor i responsabilitat, amb col·laboració i coordinació entre els diferents professionals per aconseguir objectius comuns. Comptar amb els millors en les diferents àrees de coneixement i activitat.

Participació, diàleg, transparència i cultura de retiment de comptes
La participació com a exigència de compromís mutu requereix estructures organitzatives flexibles i l’impuls de mecanismes de comunicació que l’afavoreixin.

Compromís ètic i social
Compromís amb els ciutadans i els professionals, sent sensible a les necessitats de l’entorn, amb un alt sentiment de pertinença a la institució. Disponibilitat per brindar un bon tracte.

Priorització de la qualitat i la seguretat dels pacients
Actuar amb la màxima qualitat assistencial en tot el procés d’atenció al pacient, oferint-li aquelles prestacions més adequades, identificant-ne els potencials riscos associats i prevenint els possibles esdeveniments adversos.

Cultura d’avaluació i rigor
L’avaluació ha de ser cada cop més una cultura integrada en tots els procediments i en tots els qui hi participen per intentar assolir l’excel·lència.

Millora contínua i innovació
Ser adaptable i flexible, estar atent als canvis i necessitats, interns i de l’entorn, i anticipar-s’hi. És un procés continuat dirigit a obtenir els millors resultats possibles d’acord amb els mitjans disponibles. Generar coneixement en l’àmbit de la salut.

Pla estratègic 2017-20