Hospital Institució i organització
Institució i organització
Institució i organització

ESTATUTS

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau incorpora a la Generalitat de Catalunya el 1990 constituint-se com a Fundació que es regeix pels seus estatuts.

CODI DE BON GOVERN

 La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant  Pau (FGSHSCSP) té un seguit de principis que expressen el seu compromís en matèria de bon govern.


PATRONAT


DIRECCIÓ

El comitè de direcció de l'Hospital, presidit per la direcció-gerència, té com a missió gestionar els recursos de l'Hospital.

ORGANIGRAMA

L'organigrama de l'Hospital mostra les diferents àrees en les que s'estructura la Institució.

INDICADORS DE QUALITAT ASSISTENCIAL

Central de resultats CatSalut

Enquestes de Satisfacció

Atenció Hospitalària

Atenció Urgent

Atenció ambulatòria especialitzada

Atenció embaràs part i puerperi

Cirurgia Major Ambulatòria

Informe de Central de Balanços

CONVENIS SUBSCRITS

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per tal de gestionar millor els seus recursos i avançar en l'excel·lència dels seus serveis té diversos convenis amb altres institucions i centres. 

ACORDS RELLEVANTS