Per sol·licitar informació
Sol·licitar informació
Per sol·licitar informació

Mitjançant aquest formulari es pot exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern  reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica. Un cop emplenat el formulari es pot enviar a l'adreça de correu electrònic atenciousuari@santpau.cat