Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Perfil del contractant
Perfil del contractant
Perfil del contractant

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant FGS) forma part del sector públic, essent considerada un poder adjudicador però no administració pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), a la fundació.

El seu perfil del contractant  es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, que conté tota l’activitat contractual de la FGS, així com altra informació rellevant per al licitador.

Altres enllaços que contenen informació sobre l’activitat contractual de la FGS són; el Portal de la transparència de la FGS, Direcció General de Contractació Pública, el Registre Públic de Contractes i el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

ENLLAÇOS:

 

Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya

Servei de notificacions d’actes administratius i comunicacions per mitjans electrònics (e-NOTUM) 

Portal de la transparència de la FGS

Direcció General de Contractació Pública  

Registre Públic de Contractes

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

 

Informació sobre la contractació pública subvencionada

Programa Horitzó 2020

 

                                                                                                             

 

Des de l’any 2008, la Comissió Europea dona suport a través dels seus programes de finançament de la innovació la creació de xarxes de compradors públics a nivell europeu per al foment de la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques, i promou la realització de compres públiques transfrontereres.

L’Horitzó 2020, el programa de finançament de la recerca i innovació més gran de la Unió Europea per al període 2014-2020, finança en les seves convocatòries la preparació i realització de projectes de compra pública d’innovació transfrontereres.

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau participa des de 2015 en projectes europeus de compra pública d’innovació:

Primer en el marc del projecte StopandGO , el 2016 va licitar una nova aproximació al tractament dels pacients amb arrítmies que requereixen un desfibril·lador automàtic implantat que, mitjançant un contracte de serveis de risc compartit i pagament per resultats, implementa tecnologies de seguiment i monitorització remota que milloren la seguretat i confort del pacient.

Aquest projecte ha rebut diferents reconeixements a nivell internacional a la innovació en gestió com ara els Siver Economy Awards.

Actualment, lidera el grup de compradors del projecte Ritmocore que té per objecte implantar un servei de gestió integral i integrada per als pacients amb arrítmies que requereixen un marcapassos que inclou tot el cicle de vida del tractament d’aquests pacients així com el seu apoderament i la coordinació amb l’atenció primària. La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau realitza la compra dels serveis per al grup de quatre compradors del projecte que inclou l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i el Liverpool Heart and Chest Hospital.

El Projecte Ritmocore es troba finançat pel Programa d’investigació i innovació Horitzó 2020 en virtut de l’acord de subvenció n. 727796.

 

 

Informació sobre la contractació pública subvencionada

Fons Europeu de desenvolupament regional de la Unió Europea

 

                                                                                               

                                                                                          

La innovació és un dels eixos principals de l’Estratègia Europa 2020 (EE2020) per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En el marc de l’EE2020, els Fons Europeu de Desenvolupament Regional  (FEDER) de la Unió Europea són una font de finançament per a les regions. Les actuacions finançades amb FEDER en el període 2014-2020, han de donar resposta a l’estratègia d’especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) de cada regió europea. Un dels instruments de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és el Programa de Compra Pública d’Innovació de la RIS3CAT que té per objectiu fer que l’Administració pública sigui un agent actiu del sistema d’innovació català mitjançant el cofinançament del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020).

Salut és un dels àmbits d’actuació prioritaris del Programa de Compra Pública d’Innovació de la RIS3CAT. Així, amb l’objectiu d’estimular la implantació de la compra pública d’innovació en el sector de la salut, el CatSalut, ha convocat una línia d’ajuts per als projectes de compra pública d’innovació impulsats per entitats titulars de centres pertanyents al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Resolució SLT/1913/2017).

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, és una de les entitats que, en el marc d’aquesta línia d’ajuts, realitzarà un projecte d’abordatge diagnòstic i terapèutic del càncer de pulmó en pacients no diagnosticats mitjançant la neuronavegació. Aquest projecte pretén facilitar l’estudi i seguiment dels nòduls pulmonars que actualment no es diagnostiquen per la complexitat d’obtenció de mostres del teixit pulmonar així com avançar en la recerca i investigació.